Sinds 1 januari 2008 is psychotherapie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk. In de praktijk wordt getracht zo spoedig mogelijk te starten met een intakeprocedure. Tijdens de intake zullen de problemen zo goed mogelijk in kaart worden gebracht. Hierbij wordt middels de afname van een vragenlijst (HoNOS+) de zorgvraagtypering vastgesteld. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar ingevuld en meet de ernst van uw klachten en problemen. In de vrijgevestigde praktijk worden patiënten behandeld met alle zorgvraagtypen (1 tot en met 8). De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz. Op basis van de antwoorden op de HoNOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit wordt ook op de factuur van de behandeling vermeld.

Bij aanvang van de behandeling wordt er vervolgens een behandelplan gemaakt waarin therapiedoelen worden geformuleerd. Dit behandelplan dient als leidraad voor de verdere behandeling. Zowel bij aanvang als na afloop zal er een voor- en nameting plaatsvinden. Tevens kunnen er tussentijdse metingen plaatsvinden. Dit houdt in dat er korte vragenlijsten bij u afgenomen worden die uw klachten meten. Aan de hand van deze metingen kan gekeken worden of er verandering in het klachtenpatroon plaatsvindt.

Voor een effectieve psychotherapie is regelmaat verder van belang. Daarom zal er getracht worden een vaste afspraak op een bepaalde dag en tijd te plannen. U wordt geacht eenmaal gemaakte afspraken na te komen en anders om die minimaal 24 uur van tevoren telefonisch, per SMS of email af te zeggen. Niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u persoonlijk in rekening gebracht ten bedrage van € 100,-. Dit bedrag is niet declareerbaar bij uw zorgverzekeraar.

Ik voer een kleine praktijk. Dit heeft zijn beperkingen. Zo behandel ik niet mensen die zeer crisisgevoelig zijn. In dat geval kan er beter een beroep gedaan worden op een GGZ-instelling die daarvoor de juiste faciliteiten heeft, zoals een crisisdienst. Indien er zich toch een situatie voordoet die om acuut handelen vraagt, kunt u zich het beste tot uw huisarts of buiten kantoortijden, tot de huisartsenpost wenden (023 545 3545).

Voor de actuele wachttijd zie de informatie rechts. In de praktijk kan over het algemeen binnen 2 weken na het intakegesprek met de behandeling gestart worden. Het speelt daarbij geen rol wie uw zorgverzekeraar is of wat de diagnose is waar de behandeling op is gericht. Indien u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen). Mijn praktijk beschikt over een gecertificeerd Kwaliteitsstatuut en Privacystatement (beiden op aanvraag in te zien in de praktijk) en is medio 2022 opnieuw met succes door de LVVP gevisiteerd.